Danh sách đặt chỗ
NGÀY : 2022-01-21
TEE SỐ 01
Thông tin booking
STT Giờ Guest1 Guest2 Guest3 Guest4
Không có dữ liệu !
Ghi chú (Note):
Đối với dòng màu xanh dương: Giờ turn đối với những nhóm chơi từ 18 hố trở lên.
(Green rows: teeoff time for group playing more than 18 holes)