• TAM DAO JOINT STOCK INVESTMENT COMPANY

Phí dịch vụ chơi gôn

Áp dụng từ ngày 01/01/2019

TAM DAO GOLF & RESORT
Thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.
Số điện thoại đặt chỗ chơi golf: 0211 3896554 - Fax: 0211 3537141
E-mail: bookingdept@tamdaogolf.com
Website: www.tamdaogolf.com

 Home

Tam đảo golf

Membership Consultant: 024 37152361 | 098 1335185
Sales  & Marketing: 098 2301187 | 098 1335183

Booking: 0211 6519999 | 0211 3896554